Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng cập nhập mới nhất

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng được thực hiện khi có sự thỏa thuận giữa hai bên bên và bên cho thuê. Việc sử dụng hợp đồng sẽ đảm bảo hợp đồng được giao kết, thực hiện nghiêm chỉnh. Nếu một trong hai bên vi phạm các điều được đưa ra trong hợp đồng sẽ phải chịu phạt. Để có thông tin chi tiết về mẫu hợp đồng này bạn hãy tham khảo bài viết sau. 

Thế nào là hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng?

Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng được biết là hợp đồng song vụ được quy định tại Điều 472 Bộ Luật Dân Sự 2015 như sau:

Hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa hai bên, theo đó bên cho thuê sẽ giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn nhất định. Bên thuê phải trả tiền thuê cho bên cho thuê. Hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, Luật nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

Thế nào là hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng?

Hợp đồng thuê mặt bằng làm nhà xưởng thực chất cũng giống với hợp đồng thuê tài sản. Vì vậy các quy định chung của pháp luật liên quan đến vấn đề này hầu hết đều được quy định ở Bộ luật dân sự 2015 từ điều  472 đến Điều 482. Trong đó bao gồm giá thuê, thời hạn thuê, giao tài sản, cho thuê lại, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. 

Mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—–0-o-0——

 

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT

 

– Căn cứ Luật Đất đai ngày….tháng…năm….của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Căn cứ ……………….………….;

 1. Bên cho thuê đất (Bên A)

Họ tên:……………………………………………………………….

CMND số:………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………. ……………………………………….

 1. Bên thuê đất (Bên B):

Đại diện Công ty (Xí nghiệp):……………………………………………….

Họ tên:……………………………………………………………….

CMND số:………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………. ……………………………………….

Tài khoản:………………………………………………………………………

Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng thuê đất với các điều khoản sau đây:

Điều 1:

 1. Bên A cho bên B thuê (bằng số):…………. đất (bằng chữ)……………… mét vuông đất.

Tại xã (phường, thị trấn):…………………………………………………….

Huyện (quận, thị xã, thành phố):…………………………..

Để sử dụng vào mục đích:………………………………………………….

 1. Vị trí khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính số……….tỷ lệ 1/……….do Sở Địa chính xác lập ngày…………tháng………….năm…………
 2. Thời hạn thuê đất là………năm, kể từ ngày………tháng…….năm……..(ghi theo quy định trong quyết định cho thuê đất).

Điều 2:

 1. Giá tiền thuê đất là:…………… đồng/…./năm hoặc ……………. đồng/ha/năm.

(Bằng chữ:………………………………………..)

 1. Tiền thuê đất được trả theo phương thức:
 2. Tiền thuê đất bắt đầu được tính từ ngày…………… tháng……….năm…….

Điều 3: Việc xây dựng các công trình trên khu đất thuê phải phù hợp với mục đích đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này, phù hợp với Giấy phép đầu tư.

Điều 4:

 1. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên B không được chuyển giao khu đất thuê cho tổ chức, cá nhân khác nếu chưa được Bên A cho phép.
 2. Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, nếu bên B muốn trả lại toàn bộ hay một phần khu đất thuê trước thời hạn thì phải thông báo cho bên A biết trước ít nhất là 6 tháng. Bên A trả lời cho bên B trong thời gian 3 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị của bên B. Thời điểm kết thúc hợp đồng tính đến lúc bàn giao mặt bằng.
 3. Hợp đồng thuê đất chấm dứt trong các trường hợp sau đây

– Hết thời hạn thuê đất và không được gia hạn thuê tiếp.

– Bên B bị phát mại tài sản hoặc bị phá sản.

– Bên B bị thu hồi quyết định cho thuê đất hoặc giấy phép hoạt động trước thời hạn.

Điều 5: Hai bên thoả thuận giải quyết tài sản gắn liền với việc sử dụng đất sau khi kết thúc Hợp đồng này theo quy định của luật phápViệt Nam.

Điều 6: Tranh chấp giữa hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng trước hết được giải quyết bằng thương lượng. Trường hợp không thể thương lượng được thì tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án để giải quyết.

Điều 7:

 1. Bên A có trách nhiệm cung cấp các văn bản liên quan đến việc xác định quyền và nghĩa vụ của bên B, tôn trọng quyền sở hữu về tài sản của bên B xây dựng trên khu đất thuê theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Bên B có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất xung quoanh.

Điều 8:

 1. Hợp đồng này được ký tại……..ngày……tháng…..năm……và được lập thành…….bản, mỗi bên giữ……bản.
 2. Hai bên cam kết những nội dung kê khai trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót xin chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền và trước pháp luật.
 3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

           BÊN THUÊ ĐẤT                                                                    BÊN CHO THUÊ ĐẤT

        (Ký tên và đóng dấu)                                                             (Ký tên và đóng dấu)

 

Tải Về

Những vấn đề cần lưu ý khi ký kết hợp đồng

Khi ký kết hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng các bạn cần phải lưu ý một số điều sau đây. 

Về giá thuê đất

Dựa vào quy định tại điều 473 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định giá thuê đất đó là: 

 • Giá thuê đất sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận hoặc do người thứ 3 xác định dựa vào yêu cầu của các bên. Ngoại trừ các trường hợp luật có quy định riêng. 
 • Trường hợp nếu không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì giá thuê sẽ được xác định dựa vào giá thị trường tại địa điểm và thời điểm thực hiện hợp đồng. 

Phương thức, thời hạn thanh toán

Phương thức và thời hạn thanh toán của hợp đồng này sẽ do các bên tham gia ký kết hợp đồng thỏa thuận. Trong trường hợp quá thời hạn thanh toán mà bên thuê đất vẫn chưa thanh toán đủ số tiền thỏa thuận thì dựa vào quy định tại điều Điều 481 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định để thực hiện như sau: 

Bên thuê đất phải trả đầy đủ số tiền thuê đúng như thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu không có thỏa thuận về thời gian trả tiền thì sẽ được xác định theo tập quán nơi trả tiền. Nếu không thể xác định được thời hạn theo tập quán thì bên thuê sẽ phải trả tiền khi trả lại tài sản thuê.

Phương thức, thời hạn thanh toán

Phương thức, thời hạn thanh toán

Trong trường hợp các bên thỏa thuận việc trả tiền thuê dựa theo kỳ hạn thì bên cho thuê sẽ có quyền được đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Nếu bên thuê không trả tiền liên tục trong 3 kỳ thì người cho thuê cũng có thể kết thúc hợp đồng. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. 

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng:

Các trường hợp được chấm dứt hợp đồng đó là:

 • Thời hạn thuê hết và không được gia hạn thuê thêm. 
 • Kết thúc hợp đồng theo thỏa thuận của hai bên. 
 • Do khu đất đó nằm trong quy hoạch của nhà nước. 
 • Một trong các hai bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng theo thỏa thuận, quy định của pháp luật. 
 • Bên thuê quyền sử dụng đất là cá nhân chết mà trong gia đình của người đó không còn thành viên nào khác. Hoặc có nhưng không có nhu cầu tiếp tục thuê nữa. 
 • Diện tích thuê đất không còn do ảnh hưởng từ thiên tai. 
 • Các trường hợp khác do pháp luật quy định. 

Trường hợp bồi thường

Các trường hợp bồi thường cụ thể như sau:

 • Bên cho thuê đất sẽ bồi thường thiệt hại cho bên thuê trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, vi phạm vào nghĩa vụ mà hợp đồng đã quy định. 
 • Bên cho thuê đất phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê trong trường hợp người thuê sử dụng sai mục đích, gây hư hại cho đất. Vi phạm vào các cam kết trong hợp đồng đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. 
 • Trong trường hợp nhà nước thu hồi diện tích đất thuê cũng sẽ nằm trong trường hợp được bồi thường. Bên thuê được bồi thường hoa màu, tài sản trên đất. 

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê đất

Để thực hiện mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng hiệu quả, chính xác các bạn cần nắm rõ thông tin về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê. Cụ thể như sau: 

Quyền của bên cho thuê đất 

 • Bên thuê đất có quyền yêu cầu bên thuê đất trả đủ số tiền thuê đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng mà hai bên đã thỏa thuận, ký kết. 
 • Có quyền yêu cầu bên thuê chấm dứt ngay hợp đồng khi không sử dụng đúng mục đích, làm hủy hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất. Nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên cho thuê được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng. Yêu cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và chịu bồi thường thiệt hại như quy định. 
 • Bên cho thuê có quyền trả lại đất khi thời gian cho thuê đã hết. 

Nghĩa vụ bên cho thuê đất

Nghĩa vụ của bên cho thuê đất bao gồm:

 • Đăng ký việc cho thuê lại đất.
 • Chuyển giao đất cho bên thuê với đủ diện tích, đúng vị trí, số hiệu, hạng đất, loại đất, tình trạng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng. 
 • Cho thuê quyền sử dụng đất trong suốt thời gian được giao và được thuê. 
 • Kiểm tra và nhắc nhỏ bên thuê phải bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng với mục đích ban đầu. 
 • Thực hiện việc nộp thuế sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 
 • Báo cho bên thuê và quyền của người thứ 3 đối với đất thuê. 

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê đất

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê đất

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê đất

Tương đương với quyền và nghĩa vụ của người cho thuê thì người thuê cũng sẽ có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

Quyền của bên thuê đất 

 • Bên thuê đất có quyền yêu cầu bên cho thuê giao đất đủ với diện tích, đúng vị trí, số hiệu, hạng đất, loại đất và tình trạng đúng như thỏa thuận. 
 • Người thuê được sử dụng đất thuê ổn định theo thời hạn như đã thỏa thuận từ ban đầu. 
 • Được hưởng các hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất đã thuê. 
 • Có thể đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại điều 426 của Bộ luật này. 
 • Có thể yêu cầu bên cho thuê giảm, miễn tiền thuê trong trường hợp do bất khả kháng mà hoa lợi, lợi tức bị mất hoặc bị giảm sút. 

Bên thuê phải tuân thủ các nghĩa

 • Bên thuê phải sử dụng đất đúng theo mục đích, đúng thời hạn cho thuê. 
 • Không được hủy hoại, làm ảnh hưởng đến giá trị sử dụng của đất và phải thực hiện các yêu cầu khác mà đã thỏa thuận trong hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. 
 • Bên thuê phải trả đủ tiền thuê quyền sử dụng đất theo đúng thời hạn, đúng địa điểm và theo phương thức đã thỏa thuận. Nếu việc sử dụng không sinh ra lợi nhuận thì bên thuê vẫn phải thực hiện nghĩa vụ trả tiền thuê. 
 • Người thuê phải tuân thủ theo các quy định về bảo vệ môi trường, không được làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bên sử dụng đất xung quanh. 
 • Phải trả lại đất đúng như tình trạng khi nhận sau khi hết thời thuê. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác. 

 

Lời kết

Trên đây là thông tin về mẫu hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng rất chi tiết. Việc thực hiện hợp đồng sẽ giúp người thuê và bên thuê thực hiện quyền, nghĩa vụ khi thuê đất. Hy vọng với những thông tin này sẽ giúp các bạn có được những thông tin thú vị và bổ ích. 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *