2 mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mới

Mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu là mẫu thông báo khi đã có kết quả sau khi thực hiện đấu thầu 1 dự án nào đó của nhà nước hay tư nhân . Với thông báo này sẽ giúp cho những ai đã tham gia đấu thầu có thể biết được đơn vị mình đã trúng hay chưa và có những đơn vị nào tham gia .

Mẫu thông báo kết quả cho nhà thầu mới

Kết quả lựa chọn nhà thầu là gì ?

Đây là kết quả được tổng hợp và đánh giá cuối cùng biết được nhà đơn vị nào trúng thầu , thường sẽ được thông báo các đơn vị trúng thầu thông qua trực tuyến hoặc gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mới .

Các tiêu chí để lựa chọn đơn vị nhà thầu 

Năng lực đơn vị thầu

Đây là một trong những yếu tố khá quan trọng đối với đơn vị đi chào thầu, bởi phần lớn chào thầu là vào trong các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị ứng thầu phải đảm bảo được năng lực và kinh nghiệm thông qua văn bản hồ sơ năng lực kèm theo cho đơn vị cung cấp thầu . Trong năng lực của đơn vị ứng thầu thì cần đòi hỏi có đội ngũ kỹ thuật kinh nghiệm , thời gian công ty hoạt động và các dự án tương tự đã từng thi công .

Thời gian thi công

Thời gian hay còn gọi là tiến độ thi công của mỗi một đơn vị ứng thầu là khác nhau . Chính vì thế nếu 1 đơn vị tham gia ứng thầu có điểm mạnh về thời gian hay tiến độ thi công sẽ ảnh hướng rất nhiều đến vấn đề về kinh phí bởi càng làm lâu sẽ càng phải bỏ ra chi phí càng nhiều .

Giá thành

Giá thành của sản phẩm hay dịch vụ cũng đóng vai trò khá quan trọng trong việc trúng thầu . Thường thì các chủ đầu tư họ đều muốn lựa chọn được 1 đơn vị cung cấp có mức giá tốt nhất và đảm bảo được các chế độ hậu mãi bảo hành về sau càng là một lợi thế khi đi tham gia chào thầu .

Đội ngũ nhân công

Khi cung cấp dịch vụ hay thi công thì đòi hỏi phải có đội ngũ kỹ thuật chuyên sâu . Chính vì thế đội ngũ kỹ thuật có bằng cấp chuyên sâu cũng là một trong những lợi thế tốt cho đơn vị ứng thầu đối với chủ đầu tư .

 

Mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thấu mới 

2 mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mới

Mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mới 1 :

 

[TÊN CHỦ ĐẦU TƯ]

[TÊN BÊN MỜI THẦU]

—————

Số: _____ /_____

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

_____, ngày____tháng____năm____

 

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu…. thuộc dự án …

 

Kính gửi: [ghi tên các nhà thầu tham dự thầu]

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số …, ngày …  về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu,

Bên mời thầu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu … thuộc dự án … với các nội dung như sau:

  1. Các thông tin về nhà thầu trúng thầu:
  • Tên nhà thầu trúng thầu
  • Giá trúng thầu
  • Loại hợp đồng
  • Thời gian thực hiện hợp đồng
  1. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn:
  • Nhà thầu …

Lý do không được lựa chọn: …

  • Nhà thầu …

Lý do không được lựa chọn: ……

  1. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn:  …

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Chủ đầu tư (để b/c);

– Lưu: VT,

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA

BÊN MỜI THẦU

(ký tên, đóng dấu (nếu có))

 

Mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mới 2 : 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

_____, ngày____tháng____năm____

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Thông tin chung:

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

– Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt – thành phố Nam Định – tỉnh Nam Định

– Điện thoại: 03503 845 151; Fax: 03503 842 081;  E-mail: hanamninh@dtqg.gov.vn

Tên dự án: Mua gạo tăng cường dự trữ quốc gia năm 2021

Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT Tên

phần thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu Giá

 phần thầu

Giá

trúng thầu

Nhà

thầu trúng thầu

Quyết định

 phê duyệt

Hình thức

hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1

 

Phần thầu số 1 Đấu thầu rộng  rãi 5.49 tỷ 5.45 tỷ Công ty

CP Thương mại

Hương Giang

Quyết định số 177/QĐ-CDTHNN Ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Cục trưởng cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 Trọn gói

 

không quá 45 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và phải xong trước ngày 30/6/2021

 


 

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2

 

Phần thầu số 2 Đấu thầu rộng  rãi 5.49 tỷ 5.48 tỷ Công ty

CPLT

Hà Tĩnh

Quyết định số 177/QĐ-CDTHNN Ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Cục trưởng cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 Trọn gói

 

không quá 45 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và phải xong trước ngày 30/6/2021
3 Phần thầu số 3 Đấu thầu rộng  rãi 4.57 tỷ 4.57 tỷ Công ty TNHH

Minh Thu

Quyết định số 177/QĐ-CDTHNN Ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Cục trưởng cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 Trọn gói

 

không quá 45 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và phải xong trước ngày 30/6/2021
4 Phần thầu số 4 Đấu thầu rộng  rãi 4.5 tỷ 4.57 tỷ Công ty TNHH

Minh Thu

Quyết định số 177/QĐ-CDTHNN Ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Cục trưởng cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 Trọn gói

 

không quá 45 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và phải xong trước ngày 30/6/2021
5

 

Phần thầu số 5 Đấu thầu rộng  rãi 7.32 tỷ 7.31 tỷ Công ty TNHH

Hưng Cúc

Quyết định số 177/QĐ-CDTHNN Ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Cục trưởng cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 Trọn gói

 

không quá 45 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và phải xong trước ngày 30/6/2021

 


 

 

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
6 Phần thầu số 6 Đấu thầu rộng  rãi 7.3 tỷ 7.3 tỷ Công ty

CP Thương mại

Hương Giang

Quyết định số 177/QĐ-CDTHNN Ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Cục trưởng cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 Trọn gói

 

không quá 45 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và phải xong trước ngày 30/6/2021
7 Phần thầu số 7 Đấu thầu rộng  rãi 8.2 tỷ 8.2 tỷ Công ty CPLT

Thanh Hóa

Quyết định số 177/QĐ-CDTHNN Ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Cục trưởng cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 Trọn gói

 

không quá 45 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và phải xong trước ngày 30/6/2021
8 Phần thầu số 8 Đấu thầu rộng  rãi 7.3 tỷ 7.3 tỷ Công ty TNHH Thương Mại

Chương

Tho

Quyết định số 177/QĐ-CDTHNN Ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Cục trưởng cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 Trọn gói

 

không quá 45 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và phải xong trước ngày 30/6/2021
9 Phần thầu số 9 Đấu thầu rộng  rãi 6.8 tỷ 6.8 tỷ Công ty TNHH Minh Thu Quyết định số 177/QĐ-CDTHNN Ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Cục trưởng cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 Trọn gói

 

không quá 45 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và phải xong trước ngày 30/6/2021

 


 

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
10 Phần thầu số 10 Đấu thầu rộng  rãi 6.8 tỷ 6.86 tỷ Công ty

cổ phần

Thương Mại

Minh Khai

Quyết định số 177/QĐ-CDTHNN Ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Cục trưởng cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp 7.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2021 Trọn gói

 

không quá 45 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và phải xong trước ngày 30/6/2021

Note : Đây là 2 mẫu mọi người có thể dựa vào đây để mang tính chất tham khảo nhé

Tổng kết :

Với 2 mẫu thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mới nhất ở trên hi vọng mọi người có thêm những tham khảo và có thể lựa chọn về sửa lại cho riêng đơn vị mình nhé .

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *