tốc độ đô thị hóa của hòa xuân trong năm 2019-2020