Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới nhất

Hiện nay, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất được rất nhiều người quan tâm. Bởi nếu phần đất của bạn sử dụng không đúng mục đích có thể sẽ vi phạm pháp luật và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất được nhiều người sử dụng. Nếu bạn đang chưa biết phải viết mẫu đơn như thế nào thì hãy tham khảo bài viết ngay sau đây.

Hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì?

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất được biết đến là hình thức thay đổi mục đích sử dụng đất so với ban đầu. Tuy nhiên, sự thay đổi này phải có quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp phải xin phép hoặc phải đăng ký trong những trường hợp không cần xin phép.

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Cơ quan thẩm quyền có quyền quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất bao gồm các trường hợp sau:

 • Đối với hộ gia đình, cá nhân: cơ quan có thẩm quyền chuyển đổi đó là UBND cấp huyện. Nếu hộ gia đình hoặc cá nhân sử dụng đất nông nghiệp có diện tích từ 0,5 ha trở lên chuyển đổi mục đích sang thương mại, dịch vụ thì phải được UBND tỉnh chấp thuận mới có thể quyết định.
 • Đối với các tổ chức: cơ quan có thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất bắt buộc phải là UBND tỉnh.

Chuyển mục đích sử dụng đất được cho phép dựa theo căn cứ nào?

Hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng đất được cho phép dựa vào một số căn cứ như sau:

 • Kế hoạch của cấp huyện về việc sử dụng đất theo từng năm đã được phê duyệt bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Dựa trên nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân đối với từng dự án.

Vì vậy, bạn muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần phải viết đơn xin để trình lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Lúc này, các cơ quan này mới căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất của các huyện để có nên hay không nên ra quyết định cho phép chuyển đổi.

Các trường hợp phải viết đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Người sử dụng đất muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây phải viết đơn xin các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt:

 • Đất trồng lúa muốn được chuyển đổi sang đất trồng cây, trồng rừng, làm muối hoặc nuôi trồng thủy sản.
 • Đất rừng đặc dụng, phòng hộ hoặc sản xuất chuyển đổi sang đất sử dụng cho nông nghiệp.
 • Đất nông nghiệp muốn chuyển đổi mục đích sang đất phi nông nghiệp
 • Đất phi nông nghiệp được nhà nước giao và không thu tiền sử dụng chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao nhưng có thu tiền hoặc dưới hình thức thuê đất.
 • Đất phi nông nghiệp muốn chuyển đổi mục đích sang đất ở
 • Đất xây dựng công trình hành chính sự nghiệp hoặc sử dụng công cộng, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp chuyển đổi sang đất thương mại dịch vụ hoặc ngược lại.

Mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới nhất

Nếu bạn chưa biết phải viết đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất như thế nào thì có thể tham khảo mẫu mới nhất ngay sau đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi : ………………………………………………………………

Mẫu số 11/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

…..Giờ….phút, ngày…/…/….…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

     (Ký, ghi rõ họ tên)

 

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

 1. Người sử dụng đất:

   1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):…………………………………………………………………..

   1.2 Địa chỉ……………………………………………………………………………………………………………………………

   1.3 Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD……………….. Ngày cấp………………Nơi cấp……………

 1. Thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng:

   2.1. Thửa đất số:………………………………; 2.2. Tờ bản đồ số: ……………………………………………..;

   2.3. Địa chỉ tại:………………………………………………………………………………………………………………….;

   ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………..;

   2.4. Diện tích thửa đất:………………. m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:………………………………;                     

   2.6. Thời hạn sử dụng đất:……………………………………………………………………………………………….;

   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ………………………………………………. ………………………………………….;   

   2.8. Tài sản gắn liền với đất:…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

    2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:…………………………………………………………………………………..

    2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

     – Số phát hành:…………………… (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

     – Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:……………….., ngày cấp …../…../……..

 1. Mục đích sử dụng đất xin được chuyển sang:

   ………………………………………………………………………………………………………………………………  

4- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

   – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên.

   – …………………………………………………………………………………………………………………………

   – …………………………………………………………………………………………………………………………

   – …………………………………………………………………………………………………………………………

   – …………………………………………………………………………………………………………………………

   – …………………………………………………………………………………………………………………………    

    Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

                                                ….., ngày ….tháng năm ……

                                                Người viết đơn

                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày….. tháng….năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày….. tháng….năm …..

Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)

Tải Về

Hướng dẫn viết mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới nhất.

Cách viết mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất lần lượt như sau:

 • Đơn này chỉ dùng cho các trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần phải xin phép cơ quan có thẩm quyền:
 • Mục kính gửi: Đối với trường hợp là hộ gia đình, cá nhân thì ghi UBND cấp huyện nơi có đất. Còn đối với trường hợp là tổ chức trong nước hoặc nước ngoài và các cá nhân nước ngoài, người Việt ở nước ngoài thì ghi UBND tỉnh, thành phố nơi có đất.
 • Mục I là phần kê khai dành cho người sử dụng đất bao gồm các mục như sau:
 • Mục 1: Đây là mục kê khai thông tin cá nhân của cá nhân hoặc tổ chức sử dụng đất gồm 1.1; 1.2; 1.3: Đối với cá nhân ghi đầy đủ và chính xác các thông tin:  họ tên, địa chỉ, số CMND hoặc CCCD, ngày cấp, nơi cấp. Đối với các cá nhân nước ngoài hoặc người Việt định cư nước ngoài thì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số, ngày và nơi cấp hộ chiếu. Đối với các hộ gia đình thì ghi thêm “Hộ gia đình ông/bà” và ghi đầy đủ họ tên, số, ngày cấp, nơi cấp CMND của cả hai vợ chồng. Còn đối với tổ chức thì ghi đầy đủ tên của tổ chức, địa chỉ, số, ngày cấp và nơi đăng ký kinh doanh.
 • Mục 2: điền đầy đủ thông tin của thửa đất mà người sử dụng muốn chuyển đổi mục đích sử dụng bao gồm các thông tin: thửa đất số bao nhiêu, bản đồ quy hoạch số bao nhiêu, địa chỉ, diện tích theo đúng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; mục đích sử dụng đất ở thời điểm hiện tại; thời hạn sử dụng; nguồn gốc, tài sản gắn với đất.
 • Mục 3: ghi rõ chuyển đổi sang từ loại đất nào sang loại đất nào và mục đích chuyển đổi để làm gì. Trong trường hợp người sử dụng chỉ chuyển đổi một phần thì điền cụ thể diện tích xin chuyển đổi.
 • Mục 4: điền đầy đủ các loại giấy tờ kèm theo đơn để chứng minh nguồn gốc đất như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản vẽ quy hoạch, …..
 • Cuối cùng người viết ký và ghi rõ họ tên ở cuối mục kê khai của người sử dụng. Trong trường hợp ủy quyền thì người được ủy quyền ký và ghi rõ họ tên. Còn các tổ chức thì người đại diện tổ chức ký, đóng dấu của tổ chức và dấu chức danh của người đại diện.
 • Mục II: là phần mà cơ quan tài nguyên và môi trường sau khi xem xét sẽ điền vào để quyết định có hay không cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

Hướng dẫn thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Cá nhân hoặc tổ chức sử dụng đất muốn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì cần thực hiện lần lượt theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ 

Cá nhân hoặc tổ chức sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo mẫu 01 ban hành tại thông tư 30/2014/TT-BTNMT
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản trên đất.

Sau đó, bạn nộp hồ sơ lên cơ quan tài nguyên và môi trường tại nơi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng.

Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền để đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Bước 2: Nộp tiền sử dụng đất

Tiếp đến, các cá nhân hoặc tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo nộp tiền sử dụng đất của Cơ quan thuế nơi có đất chuyển đổi và theo hướng dẫn của cơ quan tài nguyên môi trường.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện xác minh và xem xét về yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sau đó, cơ quan này sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản cho phép hoặc không cho phép chuyển đổi. Người sử dụng sẽ lên nhận quyết định tại nơi đã nộp hồ sơ.

Tổng kết :

Trên đây là mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất mới nhất. Bạn cần phải nắm rõ cách viết cũng như quy trình nộp hồ sơ để việc chuyển đổi trở nên thuận lợi hơn.

 

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *