3 mẫu giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm mới nhất

Như chúng ta biết thì mẫu giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm là một trong những giấy tờ khá quan trọng trong lĩnh vực ẩm thực, nhà hàng và khách sạn . Để mà hoạt động kinh doanh đến các lĩnh vực chế biến thực phẩm thì chúng ta bắt buộc phải được cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm từ các đơn vị có thẩm quyền cấp thì mới hoạt động được .

3 mẫu giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm mới nhất

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm là gì?

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm là một mẫu giấy được các cơ quan có thẩm quyền về an toàn thực phẩm cấp khi thực hiện lớp tập huấn về an toàn thực phẩm của cá nhân hay 1 đơn vị nhà hàng, khách hàng, cửa hàng ăn uống …

Các thủ tục thực hiện giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Bước 1: Đơn vị bạn phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố nơi bạn hoạt động kinh doanh hoặc Chi cục an toàn thực phẩm thuộc quận/huyện nơi khu vực hoạt động của bạn .
Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định:
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: cơ quan hướng dẫn để cơ sở bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Tham gia đào tạo và tập huấn theo cục an toàn thực phẩm đề ra
  • Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, cơ quan lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở tham gia.
  • Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân đạt yêu cầu (có số câu trả lời đúng từ 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành).
Bước 4: Cơ sở căn cứ vào ngày hẹn trên biên nhận đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3 mẫu giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm mới nhất

Với 03 mẫu này được Legoland tổng hợp và chắt lọc lại chuẩn và đầy đủ nhất mọi người có thể lấy về sử dụng hoặc tham khảo dựa vào đó để tạo ra mẫu giấy xác nhận tốt nhất .

Mẫu 1 :

TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY XÁC NHẬN
KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số: ………./20… /XNKT- ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương; Quyết định số ………./2017/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 2017 của ………………….. và nội dung, tài liệu kiến thức về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

…………………. (tên cơ quan xác nhận) xác nhận các Ông/bà thuộc tổ chức:

Tên tổ chức: …………………………………..……..……………………………………

Địa chỉ: ……………………………..……………………………..………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……, cấp ngày …../……/……… nơi cấp:……..….

Điện thoại: ………………………………….. Fax: ………………………………………

(có tên trong danh sách kèm theo Giấy này)

Có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Giấy này có giá trị hết ngày …….. tháng …….. năm …………

………….., ngày ….. tháng ….. năm ……

THỦ TRƯỞNG
CƠ QUAN XÁC NHẬN
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu 2 : 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Kính gửi: ….. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân ……………………………………………………………..

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số……………………, cấp ngày………..tháng……….năm………, nơi cấp………………………

Địa chỉ:…………………………………………, Số điện thoại…………………………..

Số Fax……………………………E-mail…………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do  …………………………………………………. (1) ban hành, chúng tôi / Tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của ………………………………………………(2) ban hành.

 

Địa danh, ngày……….tháng……..năm………..                                                               

                                                                           Đại diện Tổ chức/cá nhân

                                                                                    (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

* Ghi chú:

– (1) và (2): Ghi tên cơ quan ban hành (1 trong 3 Bộ: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y tế);

– (3): Áp dụng cho các tập thể, không áp dụng cho cá nhân

 

Mẫu số 3 :

TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Số: …………. /20… /XNTH – ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và nội dung, tài liệu kiến thức về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương.

……….(tên cơ quan xác nhận) xác nhận các Ông/bà thuộc tổ chức:

Tên tổ chức/ Cá nhân: ………………………………………………………………………,

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện/CMTND số ……………., cấp ngày…./……/……                   nơi cấp: …………………

Điện thoại: ………………………………………………..Fax:……………………………….

(có tên trong danh sách kèm theo Giấy này) có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

 Giấy này có giá trị hết ngày….. tháng …. năm ……..

 

…………, ngày……tháng…….năm………

                                                                                                            THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN XÁC NHẬN                                                                                   

(ký tên, đóng dấu)

Với 3 mẫu văn bản xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm mới nhất này hi vọng sẽ giúp các bạn có thêm những mẫu đầy đủ và chi tiết để tham khảo hoàn tất giấy tờ văn bản nhé.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *