3 Mẫu giấy đề nghị thanh toán cập nhập mới nhất

Để được hỗ trợ đề nghị thanh toán hợp lệ thì chúng ta cần phải có một mẫu giấy đề nghị thanh toán chuẩn từ các đơn vị có thẩm quyền liên quan đến giới tờ đó . Đối với mẫu giấy tờ đề nghị thanh toán chúng ta có thể lựa chọn 1 mẫu đề nghị chung cho tất cả các ngành nghề có thể sử dụng được .

Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Đây là một biên bản giấy tờ hỗ trợ người đã bỏ tiền ra tạm ứng khi đi công tác hay mua các vật liệu phục vụ cho lợi ích của doanh nghiệp . Giấy đề nghị thanh toán giúp chúng ta thực hiện liệt kê ra các khoản chi phí mà cá nhân tự bỏ ra cho doanh nghiệp và trình giám đốc phê duyệt để hỗ trợ thanh toán hay hoàn lại cho khoản chi phí cá nhân đã bỏ ra tạm ứng trước đó .

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất

Vai trò của đề nghị thanh toán :

Mẫu giấy đề nghị thanh toán này nhằm hỗ trợ :

  • Liệt kê ra các khoản chi phí mà bạn đã tạm ứng cho doanh nghiệp (lợi ích chung của doanh nghiệp)
  • Giúp hợp thức hóa việc đề nghị hoàn lại chi phí cho cá nhân đã bỏ ra để phục vụ công việc trước đó .

Những lưu ý khi thực hiện viết giấy đề nghị thanh toán 

  • Do đây là văn bản đề nghị có đầy đủ giá trị về mặt luật pháp cho nên chúng ta không nên thực hiện gạch và xóa quá trong văn bản . Nếu chúng ta gạch xóa thì coi như đó là một văn bản đề nghị thanh toán không hợp lệ nhé .
  • Không được sử dụng các ngôn từ địa phương, ngôn từ thô tục gây xúc phạm người đọc
  • Thông tin nghi trên văn bản phải đảm bảo tính chính xác không xuyên tạc
  • Chữ ký phải rõ nét không mờ mờ ảo ảo
  • Thông tin nghi đầy đủ không bỏ trống những phần cần thiết

Các mẫu giấy tờ khác :

3 Mẫu giấy đề nghị thanh toán cập nhập liên tục mới nhất

 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán 1 :

Đơn vị:……………….
Mẫu số 05 – TT
Địa chỉ:……………… (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
           Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…….tháng……..năm…….


Kính  gửi
: ………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người đề nghị thanh toán :  ……………………………………………………………………………….

Bộ phận (Hoặc địa chỉ ) : …………………………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán : ……………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: ……………….. (Viết bằng chữ) : ………………………………………………………………………………..

(Kèm theo…………chứng từ gốc).

 

Kế toán trưởng                              Người đề nghị thanh toán                       Người duyệt

           (Ký, họ tê                                                    (Ký, họ tên)                                        (Ký, họ tên)

 

Mẫu giấy đề nghị thanh toán 2 :

Đơn vị:  ………………….

Bộ phận:  ………………..

 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…….tháng……..năm……

Kính gửi: Ban Giám Đốc công ty  …………………………………………………………………………

– Phòng Tài chính ……………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người đề nghị thanh toán: …………………………………………………………………….

Bộ phận (Hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………………………………….

Nội dung thanh toán:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: ……………………………………………………………………………….

Viết bằng chữ: ……………………………………………………………………………………

(Kèm theo …………………..chứng từ gốc)

 

Người đề nghị thanh toán              Kế toán thanh toán            Phòng Tài chính              Thủ trưởng đơn vị

       (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)                          (Ký, họ tên)                    (Ký, họ tên)

Mẫu giấy đề nghị thanh toán 3 :

ĐƠN VỊ: ………………

Mã QHNS: ……………

Mẫu số: C43-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ……. năm ……

 

– Họ tên người thanh toán: ………………………………………………………………………………………………

– Bộ phận (hoặc địa chỉ): …………………………………………………………………………………………………

– Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

– Phiếu chi số …………. ngày ………

– Phiếu chi số …………. ngày ………

– …

II. Số tiền đề nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……….. số………. ngày………….

2. ……………………………………………………

III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN
(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, họ tên)

 

Tổng kết :

Như thế là Bất Động Sản Legoland đã tổng hợp xong cho bạn 3 mẫu giấy đề nghị thanh toán cho cá nhân đối doanh nghiệp bạn đang làm nhé . Với các mẫu trên đều là những mẫu giấy đề nghị hoàn toàn hợp pháp và chuẩn pháp luật nhé .

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *